Athens, GR
+30 214 100 1098
info@cloudpharm.eu

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος (OSTEOME)            

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το εντερικό μικροβίωμα ρυθμίζει το μεταβολισμό των οστών μέσω της απορρόφησης του ασβεστίου και των άλλων μεταλλικών ιχνοστοιχείων. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι η ρύθμιση του εντέρου και του μικροβιώματός του μπορεί να επηρεάσει την οστική πυκνότητα και την αντοχή σε μια ποικιλία ζωικών μοντέλων και τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις πολυφαινολών – εντερικού μικροβιόκοσμου και ιδιαίτερα των φλαβονοειδών και συγκεκριμένα των κατεχινών. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί πως μέσω του μικροβιώματος μετατρέπονται σε βιοδραστικές ενώσεις, ενώ και οι ίδιες οι πολυφαινόλες μπορούν να τροποποιήσουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση ενεργοποιώντας μηχανισμούς του εντερικού μικροβιώματος. Παράλληλα θα διερευνηθούν συνοδοί βιοδείκτες αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας. Η επιλογή των φλαβονοειδών για το συμπλήρωμα διατροφής θα πραγματοποιηθεί μέσω in vitro και in silico πειραμάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδρασή τους στα μονοπάτια ρύθμισης των οστεοκλαστών και οστεοβλαστών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας του νέου συμπληρώματος θα πραγματοποιηθεί μέσω τυχαιοποιημένης κλινικής παρέμβασης. Το προτεινόμενο έργο προκύπτει από τη συνεργασία τριών άκρως συμπληρωματικών ερευνητικών φορέων και δύο επιχειρήσεων.

Design and development of a novel food supplement for osteoporosis based on gut microbiome mechanisms (OSTEOME)

It is well proven that the intestinal microbe regulates bone metabolism by the absorption of calcium and other metallic trace elements. Studies also show that regulation of the intestine and its microbe can affect bone density and resistance to a variety of animal models and humans. At the same time, interest in polyphenol-intestinal microbial interactions and in particular flavonoids and catechins has increased. Indeed, it has been observed that they are transformed via the microbe into bioactive compounds, and polyphenols themselves can modify the synthesis of the intestinal microbe. OSTEOME aspires to design and develop a novel dietary supplement for osteoporosis, activating the intestinal microbiome. At the same time companion biomarkers will be studied related to the efficacy and tolerability of the new supplement. The selection of flavonoids will take place through in vitro and in silico studies focusing on their interaction with pathways that regulate the activity of osteoclasts and osteoblasts. The efficacy and tolerability of the dietary supplement will be evaluated through a randomized clinical intervention. OSTEOME brings together a team with complementary expertise and technical know-how including three research entities and two SMEs.

 

Ανάπτυξη one-stop-shop πλατφόρμας επανατοποθέτησης φαρμακευτικών προϊόντων (Cloudscreen)            

Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη «one stop shop» πλατφόρμας νέας γενιάς (CloudScreen). Στο παρόν έργο, 1D δεδομένα (γονιδίωμα-μεταγράφωμα-πρωτέωμα-μεταβόλωμα) και υπηρεσίες κειμένου (πατέντες, ηθικά και νομικά ζητήματα) θα ενοποιηθούν με 3D δεδομένα (υπολογιστικής χημείας, μοριακού σχεδιασμού), θα αναλυθούν και θα ερμηνευτούν με το ελάχιστο της χειροκίνητης επεξεργασίας, συγκεράζοντας τις ικανότητες συλλογισμού τεχνητής και ανθρώπινης νοημοσύνης. Το σύστημα, επιπρόσθετα, θα επικαιροποιείται δυναμικά, προάγοντας την αποτελεσματικότητα έναντι κόστους. Ο απορρέων χάρτης 3D πρωτεϊνών και μεταλλαγμάτων/ πρωτεϊνικών μορφών θα εξυπηρετεί ως «one stop shop» εργαλείο πρόβλεψης και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας και τοξικότητας των επαναστοχευμένων μορίων σε νέες ενδείξεις. Δεύτερος στόχος του έργου είναι η επικύρωση της παραγόμενης πλατφόρμας μέσω πιλοτικής εφαρμογής σε φάρμακο της αγοράς, ώστε να βεβαιωθεί η διακυβέρνηση και εμπιστοσύνη του CloudScreen περιβάλλοντος εργασίας. Για περισσοτερες πληροφοριες επισκευτείτε το www.cloudscreen.gr

Development of a one-stop-shop drug repositioning platform  (Cloudscreen)

The  goal of this project is the development of a new generation “one stop shop” platform (CloudScreen). In the present work, 1D data (genomic-transcriptomic-proteomic-metabolomic) and text services (patents, ethical and legal issues) will be integrated with 3D data (computational chemistry, molecular design), analyzed and interpreted with a minimum of manual processing, combining the reasoning skills of artificial and human intelligence. The system, in addition, will be updated dynamically, promoting cost-effectiveness. The resulting 3D map of proteins and protein variants/proteoforms will empower efficacy and toxicity prediction, evaluation, and validation for the repurposed drugs. The second goal of the project is the validation of the generated platform through a pilot application in the drug market to ensure the governance and trust of the CloudScreen work environment. For more information visit www.cloudscreen.gr

 

 

 

Ανάπτυξη νέας γενιάς συμπληρωμάτων διατροφής (NextGFS)            

Η Cloudpharm, μια ελληνική startup εταιρεία βιοτεχνολογίας, σε συνεργασία με την QualiaPharma, μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία ξεκινούν την ανάπτυξης της επόμενης γενιά συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή των συμπληρωμάτων διατροφής γίνεται πλέον με πιο στοχευμένο τρόπο εγκαταλείποντας τη λογική του «όλα τα συμπληρώματα για όλους τους ανθρώπους». Κάθε νέο προϊόν πλέον σχεδιάζεται με βάση δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου, και απευθύνεται σε συγκεκριμένο προφίλ καταναλωτών (π.χ. χορτοφάγοι, άτομα τρίτης ηλικίας, ασθενείς με ειδικές νοσολογικές καταστάσεις). Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογικής προσέγγισης για την παραγωγή νέας γενιάς συμπληρωμάτων διατροφής . Επιμέρους στόχοι για το έργο είναι:

(α) η ανάπτυξη πλατφόρμας για τον σχεδιασμό συμπληρωμάτων διατροφής μέσα από υπολογιστικά εργαλεία.

(β) η πιλοτική παραγωγή ενός νέου συμπληρώματος διατροφής με αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που στοχεύει κυρίως σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (OA).

(γ) η διεξαγωγή κλινικής δοκιμής σε δείγμα ασθενών με ΟΑ για την ανάδειξη του συμπληρώματος.

 

Next Generation Food Supplements (NextGFS)

Cloudpharm, a Greek biotechnology startup company, in collaboration with Qualia Pharma, a Greek pharmaceutical company, have initiated the development of the next generation of nutritional supplements. The design and development of nutritional supplements is now performed in a more targeted way by abandoning the logic of “all supplements for all people”. Each new product is now designed based on the demographic and psychographic characteristics of the target market and addresses specific consumer characteristics (e.g. vegetarians, elderly people, patients with special medical conditions). Companies are now focusing on less popular ingredients that have significant scientific data on health claims and potential for penetrating marketing. As far as health categories are concerned, there are now some extremely saturated categories (immune health, probiotics, etc.), directing companies to more complex situations (e.g. memory). An innovative methodology successfully implemented in the pharmaceutical industry appears to be now applicable in the field of nutritional supplements. The methodology concerns the molecular design computational chemistry approaches. Nowadays, a number of computational algorithms and techniques are available to select compounds from large databases that meet specific activity and physicochemical characteristics.

The aim of the proposed project is to implement a new methodological approach which will guide the design of a new generation of nutritional supplements. Specific objectives for the project are:

(A) the development of a platform for designing nutritional supplements through computational

(B) the pilot production of a new dietary supplement with anti-inflammatory and antioxidant properties, aiming primarily patients with osteoarthritis (OA).

(C) the implementation of a clinical trial using the new dietary supplement on volunteers with OA